JOSEP MARIA GILI
Professor d’investigació del Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC).

Actualment treballa a l’Institut de Ciències del Mar de Barcelona, on ha creat el Grup
d’Ecologia del Bentos Marí. Des de fa vint-i-cinc anys treballa en diferents camps
de l’ecologia marina, entre els quals destaquen l’estudi integrat d’ecosistemes
litorals, l’estructura i dinàmica de comunitats bentòniques, l’ecologia del zooplàncton, l’ecologia tròfica dels invertebrats marins i la biodiversitat i taxonomia de cnidaris. Ha dirigit més de trenta projectes d’investigació nacionals i internacionals i quinze tesis doctorals, i ha publicat uns dos-cents treballs d’investigació en revistes científiques, a més d’editar vuit llibres i escriure més de quaranta treballs de divulgació. Ha centrat part del seu treball en la formació de joves estudiants tant com a professor d’ecologia a la Universitat deBarcelona com impartint cursos de postgrau, pronunciant conferències i organitzantcongressos internacionals i estades de formació d’estudiants i doctors. Actualment també desenvolupa projectes d’investigació en el Mediterrani, l’Antàrtida, el Pacífic sud i l’Atlàntic nord.
Font: IEC